Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Návštěvní řád Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK

při Dětském centru Liberec, p.o.

Pekárkova 572/5, Liberec


Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zařízení v němž je poskytována komplexní zdravotně-sociální a výchovná péče v nepřetržitém provozu dětem, které nemohou z jakýchkoli důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.

 

1.

Návštěvy dětí umístěných v dětském centru či zařízení PAPRSEK povoluje ředitelka zařízení. Všechny návštěvy probíhají v budově dětského centra, mimo daný objekt nejsou návštěvy povoleny. V jednotlivých případech je ředitelka oprávněna určit, zda bude návštěva umožněna pouze s dohledem personálu, případně může změnit návštěvní dobu v odůvodněných případech.

 

2.

Rodiče dětí jsou povinni se řídit návštěvním řádem a respektovat pokyny personálu, zachovávat pořádek a chovat se slušně. Osobám, u nichž bude podezření na použití návykových látek, nebude vstup do zařízení umožněn!

 

3.

Návštěvní doba

Návštěvy budou probíhat třikrát týdně a to v pondělí, ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin, vždy po předchozí dohodě s oprávněným pracovníkem dětského centra. Návštěvníci jsou povinni respektovat denní režim dětí.

Mimo uvedenou dobu nebude návštěvám umožněn vstup do budovy.

 

4.

Počet návštěvníků by neměl být vyšší než 2 – 3 osoby k jednomu dítěti současně.

 

5.

Dítěti je možné přinést menší množství čerstvého ovoce, hračku, drobné sladkosti v neporušeném obalu. Dorty, zákusky, nebalené pečivo a nevhodné potraviny jsou z hygienických důvodů nepřípustné. O tom, co smí dítě jíst, se návštěvníci poradí se sestrou, která rozhodne podle zdravotního stavu dítěte. Všichni návštěvníci jsou povinni její pokyny respektovat.

Upozorňujeme, že za hračky přinesené dětem, neručíme a při propuštění dítěte ze zařízení je nevracíme.

 

kuliberec dětské centrum sluníčko