Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Návštěvní řád Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK

při Dětském centru Liberec, p.o.

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK Liberec při Dětském centru Liberec, p.o. je zařízení, v němž je poskytována komplexní péče v nepřetržitém provozu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen anebo se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.

 

  1. Děti umístěné v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc /dále jen ZDVOP/, mohou navštěvovat rodiče, popř. se souhlasem rodičů, také širší rodina / sourozenci, prarodiče, tety, strýcové/. Návštěvy dětí umístěných v ZDVOP Paprsek Liberec povoluje ředitelka zařízení. Všechny návštěvy probíhají v budově dětského centra, případně v areálu centra na zahradě. Mimo daný objekt povoluje návštěvy ředitelka zařízení na písemné žádosti o celodenní vycházku. V jednotlivých případech je ředitelka oprávněna určit, zda bude návštěva umožněna pouze s dohledem personálu, případně může změnit návštěvní dobu v odůvodněných případech.

 

  1. Rodiče dětí a ostatní návštěvy jsou povinni řídit se návštěvním řádem a respektovat pokyny personálu, zachovávat pořádek a chovat se slušně.

Osobám, u nichž bude podezření na použití návykových látek, nebude vstup do zařízení umožněn.

 

  1. Návštěvní doba:

Návštěvy budou probíhat třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v sobotu od 09, 00 hodin do 11, 00 hodin, dále vždy dle telefonické domluvy s ředitelkou zařízení nebo sociální pracovnicí. Návštěvníci jsou povinni respektovat denní režim dětí. Návštěva je vždy zapsána do návštěvního listu dítěte a opatřena podpisem osoby, která dítě navštívila.

 

  1. Počet návštěvníků by neměl být vyšší než 2 – 3 osoby k jednomu dítěti současně.

 

  1. Dítěti je možné přinést menší množství čerstvého ovoce, hračku, drobné sladkosti v neporušeném obalu. Dorty, zákusky, nebalené pečivo a nevhodné potraviny jsou z hygienických důvodů nepřípustné. O tom, co smí dítě jíst, se návštěvníci poradí se sestrou, která rozhodne podle zdravotního stavu dítěte.

 

  1. Informace týkající se dítěte osobně či telefonicky podává ředitelka zařízení nebo sociální pracovnice na telefonním čísle 485 105 690 vždy v pondělí až pátek od 8, 00 do 15, 00 hodin. Mimo tuto dobu mohou základní informace o dítěti podat pracovníci v přímé péči na telefonním čísle 485105690.

 

  1. Dětem umístěným ve ZDVOP je možné zasílat dopisy, pohledy a balíčky na adresu:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Liberec, Pekárkova 572 / 5,

460 01 Liberec 15.

Písemnou korespondenci a balíček předává dítěti sociální pracovnice.

 

 

     

 

Bc. Eva Pánková

Pověřený statutární zástupce

                                                                                                                   platnost návštěvního řádu: od 1. 9. 2016                                                          

                                                                                                                    aktualizace: k 1. 1. 2018                   

kuliberec dětské centrum sluníčko