Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Kojenecké oddělení

Poskytujeme komplexní péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, jejichž zdravotní stav a zdárný vývoj je ohrožen. Děti jsou zde umisťovány na základě rozhodnutí soudů o předběžném opatření nebo nařízené ústavní výchově, rovněž na základě žádosti rodičů. Určitá část dětí k nám přichází z novorozeneckých oddělení jako děti „nechtěné“, u kterých se snažíme o co nejrychlejší umístění do náhradních rodin.

Přijímáme děti ohrožené prostředím, děti zanedbávané, případně týrané, často děti alkoholově či drogově závislých matek, případně děti rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.

Práce našich sester zahrnuje ošetřovatelskou a výchovnou péči o zdravé děti, ale i náročnou péči o děti těžce handicapované, v mnoha případech odkázané na speciální pomůcky, přístroje a specifické ošetřovatelské postupy.

Pravidelně sledujeme a hodnotíme psychomotorický vývoj dětí, podle potřeby stanovujeme individuální výchovné postupy. Provádíme rehabilitaci, míčkování, inhalační terapii, perličkové koupele. Zajišťujeme  canisterapii v našem zařízení, také jezdíme na hypoterapii..

Rodičům, kteří trvale pečují o své postižené dítě, nabízíme možnost respitních – úlevových pobytů na dobu, kterou potřebují k regeneraci vlastních sil. Umožňujeme krátkodobé pobyty dětí ze zdravotních důvodů rodičů.

Maminky, osvojitelé či rodinní příslušníci mohou využít nabídky krátkodobých pobytů k zácviku v péči o dítě. Je jim umožněn pobyt v místnosti se sociálním zázemím, stravování a základní poradenství v oblasti zdravotně-sociální a výchovné.

Podáváme informace o náhradní rodinné péči, o úředním postupu při vyřizování žádosti. Podle potřeby spolupracujeme s osvojiteli a pěstouny v době předávání dětí do náhradní rodinné péče, ale i dále v průběhu jejího trvání. Zprostředkujeme případnou další odbornou pomoc podle potřeby.

V zájmu vytváření budoucího sebevědomí každého dítěte a budování jeho vlastní identity shromažďujeme dokumentaci (fotografie, výkresy apod.) o životě u nás, kterou předáváme při jeho propuštění.

V současné době pracujeme na urychlené transformaci našeho zařízení na zařízení rodinného typu tak, aby se v nich podmínky co nejvíce blížily rodinnému prostředí. Vzhledem k tomu, že máme v péči děti se závažným handicapem je přece jen nutno zachovávat při způsobu péče o tyto děti určitá pravidla specifická pro zdravotnická zařízení.

Naším cílem je zkvalitnit poskytovanou péči dětem tak, aby se charakter ústavní péče výrazně změnil.

Nadále chceme spolupracovat se sponzory a i za jejich přispění společně vytvářet co nejlepší podmínky pro život a výchovu našich dětí.

kuliberec dětské centrum sluníčko