Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Návštěvní řád Dětského centra Liberec, p.o.

 

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace je zařízení v němž je v rámci nepřetržitého provozu poskytována komplexní zdravotně-sociální a výchovná péče  dětem, které nemohou z jakýchkoli důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Zejména je poskytována péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, dětem zanedbávaným a týraným.

 

1.

Návštěvy dětí umístěných v dětském centru či zařízení PAPRSEK povoluje ředitelka zařízení. Veškeré návštěvy probíhají v budově dětského centra, mimo daný objekt nejsou návštěvy povoleny. V jednotlivých případech je ředitelka oprávněna určit, zda bude návštěva umožněna pouze s dohledem personálu, případně může změnit návštěvní dobu v odůvodněných případech.

 

2.

Rodiče dětí jsou povinni se řídit návštěvním řádem a respektovat pokyny personálu, zachovávat pořádek a chovat se slušně. Osobám, u nichž bude podezření na použití návykových látek, nebude vstup do zařízení umožněn!

 

3.

Návštěvní doba

Návštěvy budou probíhat třikrát týdně a to v pondělí, ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin, vždy po předchozí dohodě s oprávněným pracovníkem dětského centra. Návštěvníci jsou povinni respektovat denní režim dětí.

Mimo uvedenou dobu bude návštěvám umožněn vstup do budovy pouze po předchozí dohodě s oprávněným pracovníkem dětského centra.

 

4.

Počet návštěvníků by neměl být vyšší než 2 – 3 osoby k jednomu dítěti současně.

 

5.

Dítěti je možné přinést menší množství čerstvého ovoce, hračku, drobné sladkosti v neporušeném obalu. Dorty, zákusky, nebalené pečivo a nevhodné potraviny jsou z hygienických důvodů nepřípustné. O tom, co smí dítě jíst, se návštěvníci poradí se sestrou, která rozhodne podle zdravotního stavu dítěte. Všichni návštěvníci jsou povinni její pokyny respektovat.

Upozorňujeme, že za hračky přinesené dětem, neručíme a při propuštění dítěte ze zařízení je nevracíme.

 

6.

Informace o zdravotním stavu dítěte podává pediatr osobně či telefonicky po předchozím sjednání termínu. Telefon do Dětského centra : 485 105 690

 

Platnost návštěvního řádu od 1.9. 2016

Mgr. et Bc. Anna Vereščáková, ředitelka příspěvkové organizace

kuliberec dětské centrum sluníčko