Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

ZDVOP Paprsek

Dětské centrum Liberec, p.o. získalo v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, statut Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc .

Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytujeme pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se dítě ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 0 až 18 let. 

 

Stručná charakteristika poskytované služby:

 • pomoc rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat

 • pomoc dětem zanedbávaným, týraným

 • přímé zaopatření dítěte, péče výchovná, zdravotní, sociální, poradenská

 

Dítě se umisťuje v našem zařízení na základě:

 • rozhodnutí soudu

 • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 • žádosti zákonného zástupce

 • požádá-li o to dítě

 

Praktické informace:

 • kapacita: 17 lůžek

 • cena služby: úhrada dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • bezbariérovost: není

 • ostatní: nepřetržitý provoz, odborný personál

   

kuliberec dětské centrum sluníčko