Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Dětské centrum Liberec

Dětské centrum Liberec je příspěvkovou organizací  Libereckého kraje. Poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 6 let.

Provoz je umístěn do nově zrekonstruovaného objektu v ulici Pekárkova 572/5, Liberec.

Naše zařízení poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální. Vybavení zařízení a odborná erudice personálu umožňuje poskytovat komplexní péči i dětem se závažným handicapem.

Zařízení je rozděleno na Kojenecké a Dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen pediatrem, dětským neurologem, klinickým psychologem, rehabilitačními a sociálními pracovnicemi, dětskými a všeobecnými sestrami.

Dětské centrum Liberec umožňuje praktickou výuku studentům Střední zdravotnické školy v Liberci, Vyšší zdravotnické školy v Liberci a také studentům Technické univerzity v Liberci.

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivaci dětí.

Naší snahou je hledání optimálních postupů pro zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte v našem zařízení a umožnění brzkého návratu do vlastní funkční rodiny. Abychom mohli tento zásadní cíl naplnit, musíme usilovat o kvalitní spolupráci s biologickou rodinou. Rodičům můžeme nabídnout odborné poradenství v oblasti zdravotní, psychologické nebo sociální. Aby nedocházelo ke zpřetrhání emocionálních vazeb mezi dítětem a rodičem umožňujeme v případě zájmu každodenní návštěvy v našem zařízení.

Pokud však biologická rodina neprojevuje zájem či není schopna zajistit nezbytné zázemí, snažíme se spolupracovat při umísťování dětí do  náhradní rodinu. V tomto směru spolupracujeme se sociálními pracovníky, soudy a dalšími zainteresovanými odborníky tak, aby pobyt dětí v našem zařízení byl minimalizován na nejnutnější dobu pobytu.

 
kuliberec dětské centrum sluníčko